Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a podmienky spolupráce medzi spoločnosťou Chic and Fash s.r.o. a jej zákazníkmi.

Informácie o spoločnosti

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.chicandfash.com je spoločnosť:

 • Obchodné meno: Chic and Fash, s.r.o.
 • Sídlo: Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
 • Korešpondenčná adresa  pre osobný odber / vrátenie tovaru, reklamácie: Československej armády 13, 071 01  Michalovce
 • IČO: 52 375 137
 • DIČ: 21 21 00 79 00
 • IČ DPH: SK21 21 00 79 00
 • Tel.č.: +421 951 548 424
 • E-mail:info@chicandfash.com – všeobecné, technické informácie

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice  Vložka číslo:  46355/V.

Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.chicandfash.com. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu, zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Informácie o tovare uvedené v katalógu el. obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu / distribútora.

Objednávky prijímame:

Platba:

Spôsoby platby

1. Za tovar a služby v našom Internetovom obchode môžete platiť týmito spôsobmi:

1.1.Platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi, na pošte alebo v sieti Packeta (poznáte pod Zásielkovňa) pri preberaní tovaru – hotovosť alebo platba  kartou) – poplatok 1,20 Eur, pošta Balíkobox iba v hotovosti. Dňa 25.09.2023 sme zakázali platbu na dobierku pre ich nepreberanie. Stále zákazníčky zakliknite prevod na účet a my Vám pošleme aj na dobierku. Za pochopenie Vám predom ďakujeme.

1.2.Platba vkladom, alebo prevodom na účet predávajúceho – poplatok 0 Eur, pri tomto spôsobe platby po dokončení objednávky Vám zašleme        zálohovú faktúru, ako prílohu e-mailu o evidovaní Vašej objednávky. Vyskladnenie tovaru prebieha po pripísaní úhrady na náš účet.

1.3.Platba prostredníctvom PayPal – cena 0 Eur, platobná brána PayPal – cena 0 Eur. Platba platobnou kartou prebieha hneď po  dokončení objednávky. Čiastka Vám bude odrátaná z Vášho účtu online. Akceptujeme platobné karty: VISA, VISA Electron, MasterCard. 

1.4.Platba prostredníctvom Stripe-cena 0 Eur. Platba kreditnou i debetnou platobnou kartou cez GooglePay, ApplePay.

1.5.Platba v hotovosti prebieha pri preberaní zásielky od kuriéra, alebo na našom odbernom mieste.

Najnovší cenník je vždy dostupný na www.chicandfash.com. Každý zákazník vidí aktuálnu cenu s DPH i bez DPH za ktorú uvedený výrobok nakúpi. Cena obsahuje aj poplatok za recykláciu.

Po potvrdení objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č.102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Kúpna zmluva:

Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára  využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami najmä elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

V prípade úhrady produktov pred ich doručením Kupujúcemu, kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho. 

Kupujúci má možnosť vykonať objednávku bez registrácie alebo s registráciou.

2.K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky.

3.Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho. 

4.Kúpna zmluva môže zaniknúť aj odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa

 

Kúpna cena 

1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.

2.Základným platidlom je mena euro. 

3.Kúpna cena tovarov a služieb je uvedená vrátane DPH, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene produktov nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. 

Formy dopráv a poplatky za dopravu sú  uvedené v našich VOP. Formy platby za Tovar a poplatky za uvedené formy platby sú uvedené taktiež v našich VOP , pričom kupujúci sa zaväzuje poplatky za zvolenú formu dopravy a za zvolenú formu platby uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru, podľa zvolenej formy dopravy a platby. 

Prevzatie produktu

1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej tretej osoby.

2.Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom doručenia a riadneho prevzatia tovaru, alebo služby. 

2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

 1. a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu veci Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.3.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť za riadne a včas dodaný tovar, alebo službu riadne a včas.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Ak si spotrebiteľ kúpi tovar v akcii, alebo podpíše zmluvu o službe, ktorá bola ponúknutá v akcii alebo pod nátlakom, môže od tejto zmluvy odstúpiť alebo tovar vrátiť nie do 14 dní, ale do 30 dní.

Povinnosť uviesť v každom oznámení o znížení ceny tovaru predchádzajúcu cenu sa neuplatňuje v prípade potravín.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči ; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len ,, oznámenie o odstúpení od zmluvy ´´). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese reklamacie@chicandfash.com .

Podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. sa ,,trvanlivým nosičom na účely  tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.“

Zákazníkovi sa doporučuje overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č.: +421 951 548 424.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravie alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
 • návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak ste si zakúpili tovar ako živnostník alebo firma s platným IČO, právo na odstúpenie od zmluvy vám nevzniká – nákup na IČO sa riadi Obchodným zákonníkom.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dodacie podmienky:

Sme povinný splniť objednávku a dodať Vám tovar alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle našich  VOP. Zvyčajne však tovar expedujeme:

 • V prípade ak je tovar označený ako „Skladom (ihneď k odberu)“ – znamená, že tovar je fyzicky skladom a zvyčajne ho expedujeme v deň vytvorenia objednávky. Platí pre objednávku vytvorenú najneskôr však do 13:00 hod. Pokiaľ bude objednávka vytvorená po 13:00 hod., tovar zvyčajne expedujeme nasledujúci pracovný deň.
 • V prípade ak je tovar označený ako „Do 2 – 3 dní“ – tovar nie je fyzicky na sklade a zvyčajne ho expedujeme do 2 – 3 pracovných dní.
 • V prípade ak je tovar označený ako „Do 3 – 4 dní“ – tovar nie je fyzicky na sklade a a zvyčajne ho expedujeme do 3 – 4 pracovných dní.
 • V prípade ak je tovar označený ako „Predobjednávka“ s dátumom uvedenia produktu výrobcom na trh, tovar predávajúci dodá najneskôr do 30 dní odo dňa uvedenia produktu výrobcom na trh. Momentálne máme dlhšiu dobu dodania tovaru kvôli veľkému množstvu objednávok.

Expedičné náklady sú účtované na základe taríf spoločnosti SPS, DPD, Slovenská pošta, Packeta (Zásielkovňa),  kde si vyhradzujeme právo o zvýšení poštovného podľa hmotnosti tovaru o čom by sme Vás informovali.

S expedovaným tovarom zasielame faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Pri nedodržaní splatnosti faktúry ak je uvedená vo faktúre, odberateľ súhlasí s penalizáciou vo výške 0,05% hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

Zákazník, ktorý má neuhradenú faktúru, obdrží objednaný tovar až po úplnej úhrade predchádzajúcej faktúry.

Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

1.Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke. Formy dopravy a ceny za uvedené formy sú uvedené nižšie ako aj v našich VOP.

Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov.

Formy Dopravy:

 • Osobné prevzatie na adrese Československej armády 13, 071 01 Michalovce iba v hotovosti
 • Slovenská pošta (tovar posielame na pobočku pošty, do BALÍKOBOXU a na adresu bydliska)
 • Kuriérska služba DPD, SPS
 • Packeta (poznáte pod Zásielkovňa) na odberné miesto a na adresu bydliska


Ceny za Dopravu:

 • Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty – 3.80 Eur s DPH balík na poštu, BALÍKOBOX
 • Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty – 5.30 Eur s DPH balík na adresu
 • Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 4.50 Eur s DPH – SR, 7.00 Eur s DPH – CZ + 1.20 Eur dobierka, 7.00Eur s DPH – HU
 • Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD – 3.50 Eur s DPH odberné miesto – momentálne nedostupné
 • Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby SPS – 6.00 Eur s DPH
 • Cena za dopravu službou Packeta (Zásielkovňa) – 2.90 Eur s DPH odberné miesto Z POINT, 3.50 Eur s DPH – CZ, 3.50 Eur s DPH – HU
 • Cena za dopravu službou Packeta (Zásielkovňa) – 7.50 Eur s DPH doručenie na adresu, 5.80 Eur s DPH – CZ, 7.20 Eur s DPH – HU
 • Tovar nad 129 Eur s DPH získava dopravu ZDARMA, ktorá je už automaticky nastavená a viditeľná v košíku.
 • Tovar dodávame do CZ možnosť platby aj na dobierku +1,20 Eur s DPH(momentálne nedostupná), HU iba predom úhrada platobnou kartou, prevodom. Poštovné sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti tovaru o čom informujeme zákazníka.

Každý balík je možné sledovať. Trackovacie číslo vám bude zaslané po odoslaní tovaru. Náklady za dopravu zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na poštovné. Manipulačné poplatky sú stanovené od celkovej hmotnosti zásielky. Vyhradzujeme si právo o zvýšení poštovného podľa hmotnosti tovaru o čom samozrejme budete informovaný ak by nastala takáto situácia, ale snažíme sa všetky váhy implementovať do systému a tým sa Vám zobrazujú správne ceny dopravy. Pri väčšom alebo nadrozmernom odbere prosím nás kontaktujte na nižšiu uvedenú emailovú adresu, aby sme Vám vedeli prepočítať / ponúknuť cenu dopravy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@chicandfash.com alebo telefonicky +421 951 548 424

Reklamácia a záruka na tovar:

Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov ak nie je určené ináč a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom.

Predávajúci Chic and Fash s.r.o. zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, alebo v záručnom servise podľa platného reklamačného poriadku a obchodných podmienok.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho Chic and Fash s.r.o. formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.chicandfash.com. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Spotrebiteľovi  odporúčame spísanie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia s prepravcom ak došlo ku poškodeniu obalu, tovaru. Záznam o rozsahu a povahe poškodenia je povinný vyhotoviť prepravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.

Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je v zmysle  § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. V prípade poškodenej zásielky si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, a to aj v prípade ak bol tovar poškodený počas prepravy zo strany prepravcu. Nakoľko v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie, prepravu zabezpečuje predávajúci a prípadné poškodenie zásielky môže predávajúci následne uplatniť voči prepravcovi. Z ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka vyplýva, že predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezvadnosť plnenia od jeho prevzatia do uplynutia záručnej doby. Táto zodpovednosť má objektívnu povahu, to znamená, že predávajúci zodpovedá bez zreteľa na svoje zavinenie. Z tejto zodpovednosti vyplývajú pre predávajúceho povinnosti súvisiace s výskytom vady ním predaného výrobku v záručnej dobe.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, záručného listu (ak je súčasťou výrobku), návodu na použitie a podrobného popisu vady zmluvnému servisu, alebo predávajúcemu Chic and Fash s.r.o. spolu s dokladom o zaplatení.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú doručené všetky elementy uvedené v bode 7. reklamačného poriadku, začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Predávajúci Chic and Fash s.r.o. príjme reklamáciu na adrese Československej armády 13, 071 01 Michalovce, alebo na svojom sídle po predchádzajúcej dohode s kupujúcim v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci Chic and Fash s.r.o. má zabezpečenú prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady poslať na adresu Chic and Fash, s.r.o., Československej armády 13, 071 01 Michalovce Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

Ak kupujúci doručí reklamovaný tovar poštou, tak predávajúci elektronicky potvrdí prijatie reklamácie.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch neskôr, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov záruky, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci po uplynutí 12 mesiacov záruky a neuznaní reklamácie bude zákazníka informovať o tom, kam môže zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim Chic and Fash s.r.o. v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Chic and Fash s.r.o. kupujúcim zaniká:

Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. V zmysle zákona č. 250/2007 má každý spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. Predávajúci zodpovedá za vady predanej veci od jej prevzatia kupujúcim, a to počas trvania celej záručnej doby. Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu ale nie odmietnuť prijatie, aj keď ide o neodborné zaobchádzanie či poškodenie pri doprave, musí vybaviť podľa zákonom stanovených podmienok a to prijať reklamáciu a vybaviť ju jedným zo zákonných spôsobov.

Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomnou výzvou na prevzatie určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci Chic and Fash s.r.o. vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar bez vady. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu zrušením kúpnopredajnej zmluvy.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Sťažnosti a podnety môžu spotrebitelia zasielať cez kontaktný formulár, alebo kontaktovaním cez email reklamacie@chicandfash.com.

Reklamačný poriadok platí od 18.11.2022.

Alternatívne riešenie sporov

Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je reklamacie@chicandfash.com. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Obchodníkom – predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Užívatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Užívateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Spracovanie osobných údajov:

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@chicandfash.com.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP a to na dobu neurčitú.

Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.

6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 18.11.2022.

 

Ďalšie informácie

Ak máte nejaké konkrétne otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese:

Chic and Fash s.r.o.

Československej armády 13, 071 01 Michalovce

E-mail: info@chicandfash.com
Mobil: +421 951 548 424

 

Chic and Fash, s.r.o. si vyhradzuje si právo na zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o ochrane údajov podľa potreby. Všetky zmeny / doplnky uverejníme na tejto webovej stránke. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste pravidelne navštevovali webové stránky, aby ste sa informovali o najnovšom stave vyhlásenia o ochrane údajov.

 

Kontakty:


 

PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                 Chic and Fash s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:  
Adresa bydliska:  
E-mailová adresa:  
Číslo objednávky a faktúry:  
Dátum objednania:  
Dátum prevzatia tovaru:  
Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):  
Popis a rozsah vád tovaru:  
Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:  
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom  

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY FO

Adresát:                  Chic and Fash s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:  
Adresa:  
E-mailová adresa:  
Číslo objednávky a faktúry:  
Dátum objednania:  
Dátum prevzatia tovaru:  
Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):  
Dôvod vrátenia tovaru:  
Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:  
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom  

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: