Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné práva a podmienky spolupráce medzi spoločnosťou Chic and Fash s.r.o. a jej zákazníkmi.

Informácie o spoločnosti

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.chicandfash.com je spoločnosť:

 • Obchodné meno: Chic and Fash, s.r.o.
 • Sídlo: Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
 • Korešpondenčná adresa: Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
 • IČO: 52 375 137
 • DIČ: 21 21 00 79 00
 • IČ DPH: SK21 21 00 79 00
 • Tel.č.: +421 951 548 424
 • E-mail:info@chicandfash.com

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Vložka číslo:  46355/V.

Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednať prostredníctvom aplikácie na inernetovej adrese www.chicandfash.com. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu, zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Informácie o tovare uvedené v katalógu el. obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu.

Objednávky prijímame:

Platba:

 • Paypal – zásielkovou službou UPS, Slovenská pošta
 • vopred prevodom na účet

Najnovší cenník je vždy dostupný na www.chicandfash.com. Každý zákazník vidí aktuálnu cenu s DPH i bez DPH za ktorú uvedený výrobok nakúpi. Cena obsahuje aj poplatok za recykláciu.

Po potvrdení objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

Podľa § 7 ods. 5 zákona č.102/2014 Z. z. spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a podľa § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči ; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúceho jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len ,, oznámenie o odstúpení od zmluvy ´´). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese reklamacie@chicandfash.com .

Podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. sa ,,trvanlivým nosičom na účely  tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.“

Zákazníkovi sa doporučuje overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č.: +421951548424.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravie alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas
 • návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v
 • dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dodacie podmienky:

Tovar expedujeme podľa možnosti v deň obdržania objednávky (do 15.00) službou UPS – náš zmluvný partner, alebo Slovenskou poštou najmä cez víkendy. Podľa dohody, pri väčších objednávkach do dvoch dní.

Expedičné náklady sú účtované na základe taríf spoločnosti UPS  4,50 € s DPH, Slovenská pošta 3,75 € s DPH kde si vyhradzujeme právo o zvýšení poštovného podľa hmotnosti tovaru.

S expedovaným tovarom zasielame faktúru, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list. Pri nedodržaní splatnosti faktúry ak je uvedená vo faktúre, odberateľ súhlasí s penalizáciou vo výške 0,05% hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

Zákazník, ktorý má neuhradenú faktúru, obdrží objednaný tovar až po úplnej úhrade predchádzajúcej faktúry.

Reklamácia a záruka na tovar:

Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov ak nie je určené ináč a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom.

Predávajúci Chic and Fash, s.r.o. zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, alebo v záručnom servise podľa platného reklamačného poriadku a obchodných podmienok.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho Chic and Fash, s.r.o. formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.chicandfash.com. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Spotrebiteľovi  odporúčame spísanie záznamu o rozsahu a povahe poškodenia s prepravcom ak došlo ku poškodeniu obalu, tovaru. Záznam o rozsahu a povahe poškodenia je povinný vyhotoviť prepravca za prítomnosti a na žiadosť kupujúceho.

Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je v zmysle  § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. V prípade poškodenej zásielky si spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, a to aj v prípade ak bol tovar poškodený počas prepravy zo strany prepravcu. Nakoľko v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie, prepravu zabezpečuje predávajúci a prípadné poškodenie zásielky môže predávajúci následne uplatniť voči prepravcovi. Z ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka vyplýva, že predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezvadnosť plnenia od jeho prevzatia do uplynutia záručnej doby. Táto zodpovednosť má objektívnu povahu, to znamená, že predávajúci zodpovedá bez zreteľa na svoje zavinenie. Z tejto zodpovednosti vyplývajú pre predávajúceho povinnosti súvisiace s výskytom vady ním predaného výrobku v záručnej dobe.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, záručného listu (ak je súčasťou výrobku), návodu na použitie a podrobného popisu vady zmluvnému servisu, alebo predávajúcemu Chic and Fash, s.r.o. spolu s dokladom o zaplatení.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú doručené všetky elementy uvedené v bode 7. reklamačného poriadku, začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Predávajúci Chic and Fash, s.r.o. príjme reklamáciu vo svojej prevádzkarni, alebo vo svojom sídle v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci Chic and Fash, s.r.o. má zabezpečenú prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady poslať na korešpondenčnú adresu Chic and Fash, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3784/3A , Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01.  Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

Ak kupujúci doručí reklamovaný tovar poštou, tak predávajúci elektronicky potvrdí prijatie reklamácie.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch neskôr, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov záruky, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci po uplynutí 12 mesiacov záruky a neuznaní reklamácie bude zákazníka informovať o tom, kam môže zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim Chic and Fash, s.r.o. v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho Chic and Fash, s.r.o. kupujúcim zaniká:

Podľa § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. V zmysle zákona č. 250/2007 má každý spotrebiteľ právo na uplatnenie reklamácie. Predávajúci zodpovedá za vady predanej veci od jej prevzatia kupujúcim, a to počas trvania celej záručnej doby. Predávajúci môže zamietnuť reklamáciu ale nie odmietnuť prijatie, aj keď ide o neodborné zaobchádzanie či poškodenie pri doprave, musí vybaviť podľa zákonom stanovených podmienok a to prijať reklamáciu a vybaviť ju jedným zo zákonných spôsobov.

Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného výrobku,
 • výmenou výrobku,
 • vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • písomnou výzvou na prevzatie určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci Chic and Fash, s.r.o. vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar bez vady. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu zrušením kúpnopredajnej zmluvy.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Sťažnosti a podnety môžu spotrebitelia zasielať cez kontaktný formulár, alebo kontaktovaním cez email reklamacie@chicandfash.com.

Reklamačný poriadok platí od 1. 5. 2014.

Alternatívne riešenie sporov

Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je reklamacie@chicandfash.com. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Obchodníkom – predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

Užívatelia – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

Užívateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Spracovanie osobných údajov:

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@chicandfash.com.

Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP a to na dobu neurčitú.

 

Ďalšie informácie

Ak máte nejaké konkrétne otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese:

Chic and Fash, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3784/3A
Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01

E-mail: info@chicandfash.com
Mobil: +421951548424

 

Chic and Fash, s.r.o. si vyhradzuje si právo na zmenu alebo doplnenie vyhlásenia o ochrane údajov podľa potreby. Všetky zmeny / doplnky uverejníme na tejto webovej stránke. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste pravidelne navštevovali webové stránky, aby ste sa informovali o najnovšom stave vyhlásenia o ochrane údajov.

 

Kontakty: